سنگ مزار سعادت - سنگ قبر 09128585728

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

سنگ مزار 5 تیکه تویسر کن

در سنگ مزار, کتیبه
نام سرمایه گذار:
سنگ مزار تویسرکان
تاریخ ارسال:
2021-07-27
موقعیت:
مقدار:
طراح:
سنگ صداقت
درباره پرژوه
  • سنگ مزار تویسرکان مشکی
  • 180*60 سانتی متر
  • 3 دست قرنیز 
  • 5 تیکه
  • کتیبه بالای سر
  • کتیبه دعانویسی
  • قرنیز با ارتفاع
  • باغچه بالی سر
  • باکس بالای سنگ قبر 

 

سنگ توسیرکان

 

 

تلفن فروش سنگ قبر و مزار

تماس با ما